skip to Main Content

Privacyverklaring

Privacy

Starla Legal respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. In lijn met hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald wordt in deze privacyverklaring uitgelegd hoe Starla Legal omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid

Starla Legal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website:       https://www.starlalegal.nl/
Adres:
Marisstraat 41
2042AJ Zandvoort
Tel. Nr.:       +31 23 7100 111

Persoonsgegevens die wij verwerken

Starla Legal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– basisinformatie zoals voor- en achternaam, het bedrijf waar je werkt of je functie;
– contactgegevens zoals postadres, telefoonnummer of e-mailadres;
– aanvullende persoonsgegevens, zoals identiteitsbewijs, geboortedatum of  nationaliteit;
– financiële informatie, zoals je bankrekeningnummer;
– technische gegevens, zoals je IP-adres;
– alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen en die wij zelf kunnen verkrijgen via correspondentie of telefoongesprekken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Starla Legal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van medewerkers die in dienst treden:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Starla Legal verwerkt jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze juridische dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Starla Legal verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk of fiscaal toe verplicht zijn
– Starla Legal verwerkt ook die persoonsgegevens waar je uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

Starla Legal maakt geen gebruik van computerprogramma’s of systemen die leiden tot geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Starla Legal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn dan houdt Starla Legal die aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Starla Legal verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Starla Legal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Starla Legal gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, jouw gebruiksgemak en ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Starla Legal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@starlalegal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Starla Legal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Starla Legal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@starlalegal.nl

Back To Top